Opšti prodajni uslovi

OPŠTI PRODAJNI USLOVI “Project Solutions” D.O.O

Opšti prodajni uslovi definišu obligacione odnose između firme Project Solutions d.o.o kao proizvođača , i
kupaca Project Solutions proizvoda i Usluga.
Ovi Prodajni uslovi važe za sve odnose između proizvođača i kupca , izuzev u slučaju ako se proizvođač
i kupac ne dogovore drugačije za pojedine slučajeve i okolnosti ; koje trebaju biti iskazane u zaključenom
poslovnom ugovoru.

OPŠTE ODREDBE

Prodaja Proizvoda i usluga se vrši isključivo u skladu sa OPŠTIM PRODAJNIM USLOVIMA. Kupovni uslovi naših
kupaca su sa tim isključeni i ne prihvataju se ni u kom slučaju ako Uprava Tool Precision d.o.o to izričito
ne potvrdi , ili verifikujepotpisivanjem poslovnog ugovora. Sva moguća odstupanja od OPŠTIH PRODAJNIH USLOVA
moraju uvijek biti pisano potvrđena od strane Tool Precision d.o.o i uredno dostavljena kupcu.

OPŠTI PRODAJNI USLOVI su sastavni dio : predračuna , računa , ponude i ugovora. Sve primljene narudžbe moraju
biti dostavljene u pismenom ili elektronskom obliku , ili direktno sa WEB SHOP-a naše internet alikacije na
koju se kupac uredno prijavljuje , te se verifikuje njegova prijava.
Narudžba postaje važeća tek sa našom pismenom ili elektronskom potvrdom narudžbe , i slanjem obrasca koji dokazuje
da je narudžba potvrđena i unešena-provedena u informacioni sistem.
U slučaju da kupac otkaže narudžbu , a narudžba se odnosi isključivo na proizvodnju proizvoda koja je striktno
prilagođena kupcu , kupac je dužan platiti sve troškove koji su nastali sa tom narudžbom , do dana otkazivanja
narudžbe.

ROKOVI ISPORUKE

Rok Isporuke Standardnih Proizvoda koji se nalaze na lageru Project Solutions d.o.o je 1-2 radna dana
ako se proizvodi isporučuju prema kupcima u Bosni i Hercegovini. Rok isporuke Proizvoda sa lagera kupcima
van Bosne i Hercegovine je sljedeće :

Srbija – 2-3 Radna dana
Hrvatska – 2-3 Radna Dana
Slovenija – 2-3 Radna Dana
Austrija – 4-5 Radna Dana
Njemačka – 4-5 Radna Dana
Turska – 5-7 Radna Dana

Rokovi isporuke su u osnovi orijentacioni i nisu obavezujući osim ako nije pismeno drugačije potvrđeno .
Rok isporuke počinje teći sa danom potvrde Narudžbe i ističe sa danom dostave proizvoda ili obavljene
usluge kupcu.

Rok isporuke specijalnih proizvoda koji su uslovno prilagođeni zahtjevima i potrebama kupca je definisan
Ponudbenim dokumentom prema kupcu , a počinje teći od trenutka dostavljanja potvrde narudžbe prema kupcu po
osnovu primljene pismene narudžbe od strane kupca.

Rokovi isporuke se mogu proporcionalno produžiti u slučaju nepredviđenih prepreka koji nisu uzrokovane
voljom Project Solutions d.o.o. ,te su takve prirode da su imale značajan uticaj na ispunjenje obaveza.
O početku i kraju nastanka prepreka osoblje Project Solutions-a je dužno odmah obavijestiti kupca ,
te sukladno problemu :

– usaglasiti se o novom terminu dostave (uz pismenu ili elektronsku saglasnost kupca) , ili
– otkazati narudžbu kupca

Na osnovu takvih prepreka i pravovremenog informisanja kupca ; kupac ne može uložiti zahtjev za naknadu štete
nastale zbog prekoračenja roka isporuke.
—————————————————————————————————————
U slučaju da kupac nije sposoban preuzeti robu (proizvode) ili uslugu u okviru dogovorenog roka isporuke ,
Tool Precision uzima pravoda izda račun za vrijednost naručenih proizvoda ili usluge. Istovremeno je dozvoljeno
obračunati troškove transporta , manipulacije i skladištenja robe , te izdati račun za iste.

Odgovornost za proizvode prelazi na kupca sa danom preuzimanja pošiljke od strane prevoznika . U slučaju kada
kupac preuzima robu (paket) vlastitim ili naručenim transportom , Project Solutions d.o.o ne prihvata
odgovornost za gubljenje paketa ili štetu nastalu usljedtransporta istog.

PRODAJNE CIJENE

Cijene Proizvoda ili usluga su određene cjenovnicima proizvoda i obavještenjem o dozvoljenom rabatu koji se dostavlja
kupcu , ako se radi o standardnim proizvodima ili uslugama . Ukoliko se radi o specijalnim proizvodima ili uslugama ,
cijene se određuju individualnom ponudom , i u pisanom formatu dostavljanjem kupcu. Kupac Narudžbom Proizvoda
prihvata ponuđene cijene.

Paritet isporuke je određen prema važećem cjenovniku prevoznika , ili u skladu sa invidulanim dogovorom ili pisanim
ugovorom. U prodajnim (ponuđenim) cijenama nije obračunat porez na dodanu vrijednost (PDV)

USLOVI PLAĆANJA

Project Solutions se obavezuje izdati račun i proslijediti kupcu uz isporučenu robu ili uslugu (Izuzetak može biti
u slučaju dogovora kada se proizvod ili usluga prvenstveno mora testirati u radnim uslovima ; kada se kupcu roba
isporučuje samo uz otpremnicu koju je kupac pri prijemu robe obavezan potpisati , protokolisati ; te primjerak
vratiti u Project Solutions).

Izdati račun treba biti plativ u dogovorenom roku i na način kakav je bio dogovoren kod sklapanja ugovora ,
odnosno potvrđen kod prijema narudžbe

Kao datum plaćanja se smatra datum kada novac legne na transakcijski račun Project Solutions-a otvoren kod
poslovne banke.

Minimalan iznos računa za kupce na tržištu RBiH BEZ PDV-a je 10KM , dok je za INO kupce taj iznos 2000 Eur pri
kojem Project Solutions preuzima sve troškove prevoza robe do lokacije kupca (Špediterski Troškovi + Transport
robe + Troškovi izvoznog carinjenja) ; izuzev troška uvoznog carinjenja koji snosi kupac.
Za slučaj da je vrijednost robe manja od 2000 Eur , kupcu se dodatno zaračunava transport u vrijednosti od 60 Eur.

U slučaju da kupac ne plati račun pravovremeno , P.Solutions preuzima obavezu zaračunavanja regularne
zakonske kamate koja je proporcionalna visini iznosa robe i vremena kašnjenja plaćanja. U slučaju neuspješnog
dogovora o poravnanju potraživanja , uz prethodnu pismenu opomenu ćemo dugovanje potraživati sudskom tužbom.

VLASNIŠTVO

Zadržavamo pravo vlasništva nad isporučenim proizvodima do Cjelokupnog poravnanja računa tj. uključeno sa uporednim
potraživanjima ,eventualnim kamatama i troškovima. Tek kada je potraživanje iz realizovane isporuke proizvoda ili
usluga u celini podmireno, vlasništvo prelazi na kupca.
Kupac je za vreme do podmirenja računa dužan postupati sa robom kao korektan gospodar. Kada kupac ne plaća
robu u dogovorenom roku, nije dozvoljeno je zbog zadržavanja prava vlasništva do potpunog plaćanja prodati
drugome kupcu.Zadržavamo pravo na vlasništvo svih priloga u ponudama npr. skice, nacrti itd. Svaka dokumentacija
koju pošaljemo kupcu se bez pismene dozvole ne smije predati trećoj osobi.

REKLAMACIJE

KVANTITATIVNE REKLAMACIJE

Kupac se obavezuje izvršiti količinski i kvalitativni prijem robe najkasnije u roku od 3 dana po prijemu robe
od Prevoznika , ili direktne dostave od strane P.Solutions-a. Sve neskladnosti po pitanju isporučenih količina
i primijećenih anomalija na proizvodima , kupac je dužan prijaviti u roku od 3 dana.
Ukoliko je kupac angažovao transportnu kuću za prevoz pošiljke , kupac je dužan štetu koja je nastala kod
transporta (polomljeni roizvodi , oštećenja) reklamirati kod prevoznika i dobiti njegovu potvrdu . Kupac se
istovremeno obavezuje upismenom obliku štetu koja je nastala u toku transporta javiti Tool Precision-u.

KVALITATIVNE REKLAMACIJE

Project Solutions Solutions u potpunosti stoji iza kvaliteta svog “Proizvodnog” kao i “Prodajno-Zastupničkog Programa” ; i
to samo u slučaju ako se proizvodi (ili usluga) eksploatiraju u skladu sa preporučenim obradnim režimima ,
i sa Ispravnim elementima Proizvodnog Procesa.
Kvalitativne reklamacije se rješavaju na način da nakon prijave reklamacije od strane kupca ; najkasnije u roku
od 7 dana se usklađuje termin i posjećuje kupac od strane Tehničkog kadra P.solutions , te sagledavaju
svi elementi proizvodnog procesa pri kome je reklamacija nastala. Obaveza kupca je da ako je ikako moguće
pripremi sve elemente koji su potrebni da se sagleda proces u kojem je nastala reklamacija.
Nakon sprovedene analize u toku eksploatacije proizvoda i pokušaja da se na licu mjesta daju preporuke i
pronađe adekhvatno rješenje za konkretan kupčev problem , pravi se reklamacioni zapisnik od strane
Project Solutions-a

Reklamacioni zapisnik , sa zaključkom se dostavlja kupcu u elektronskom obliku najkasnije u roku od
3 dana , nakon sprovedene analize procesa.

Za slučaj priznavanja reklamacije od strane P.Solutions-a po osnovu sprovedene analize i zaključka
reklamacionog zapisnika , obaveze po osnovu reklamacije se sa kupcem sprovode na 2 moguća načina :

– Izrada Novih Proizvoda (u istom roku kako je usaglašeno prvobitnom isporukom)
– Izdavanje Knjižne Obavijesti u dogovorenom iznosu reklamacije , te računovodstveno porabnanje

Do uspešnog rešenja reklamacije kupac je dužan zadržati proizvode i sa njima postupati kao dobar gospodar,
u suprotnom slučaju odgovara za nastalu štetu.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Sve sporove i neskladnosti sa kupcem uvijek nastojimo rješavati sporazumno po osnovu korektnih poslovnih
odnosa.Ukoliko to ne bude moguće za rješavanje sporova nadležan je stvarno nadležni Sud u Tuzli